Muzlov, čísla popisná domů a jejich obyvatelé – 1838 – 1950

Po celkem zajímavé jednoroční práci se povedlo restituovat čísla popisná v celém katastru obce Muzlov. K tomuto se podařilo pořídit přehled majitelů nemovitostí z roku 1838, dále se pokračuje výpisy z listu vlastnictví, které byly povinně vedeny od roku 1840 do roku 1962 a spolu s tím se dohledal zápis uchazečů o konfiskované nemovitostí po odsunu bývalého obyvatelstva v roce 1945. Proto je zápis jednotlivých majitelů nemovitostí doplněn i o další jména po roce 1945. Všechen získaný materiál pochází z několika státních archivů, kde jména byla při zápisu úředně ověřována a záměna je zde tedy vyloučena. Víme, že neobsazené nemovitosti novými vlastníky po roce 1945 přecházely rovnou do vlastnictví Vodovodů a kanalizací města Brna. Konfiskované nemovitosti, které byly vykoupeny soukromými osobami po roce 1945, byly následně vykoupeny Vodárnami města Brna do roku 1950, až na několik drobných vyjimek. Budovy byly plánovaně bourány na základě rozšiřování hygienického pásma pro ochranu brněnského vodovodu v letech 1952 – 1963. Ve zbytku obce Muzlov a Dlouhá potom bourání pokračovalo v letech 1975 – 1979. K přečíslování obce Muzlov v tomto popisovaném období nedošlo. Při vyhotovení seznamů a map byla obec Muzlov pro lepší srozumitelnost a přehlednost mapově rozdělena do tří částí:

1. Obec Muzlov ( centrum obce)

2. Muzlov Ulička

3. Muzlov U Továrny

Ve dvou případech byla čísla popisná 17. a 28. již dříve zaniklých domů přenesena na domy nové, nejedná se tedy o chybu v zápisu, jak by se na první pohled mohlo jevit. U nových staveb byla přidělena čísla vyšší, kde koncové číslo je čp 41. V průběhu práce se dohledal dávno zaniklý a zapomenutý mlýn v katastru Muzlova s čp. 21. Při nynějším zápisu nemovitostí do mapy samotné se kontrolovala čísla parcelní jednotlivých nemovitostí, přilehlých zahrad i okolních pozemků, které majetkově náležely k nemovitosti, aby se maximálně vyloučil omyl v mapovém umístění dotyčné nemovitosti. Seznam mohl vzniknout díky velké ochotě a pochopení pracovníků katastrálního úřadu ve Svitavách, Státního mapového ústavu v Praze, jednotýdenní práci v přepisu, určení míst, spolu se zákresem do mapy z roku 1950, která se jevila pro tento účel, jako nejpřehlednější. Nu pohráli jsme si všichni moc hezky i přesto, že domy v této lokalitě byly z části odstraněny takřka před 90 lety při stavbě silnice, stavbě regulace na řece Svitavě a další domy zanikly takřka před 70 lety a hrstka zbylých nemovitostí zanikla před 47 lety. Věřím, že výsledek bude dobrým pomocníkem v dohledávání dávných předků a jejich rodných domů z této oblasti, bez ohledu na období před a potom. Celá práce bude mít opět větší význam v době budoucí, kdy dochází ke skartaci těchto materiálů, a tak se časem velmi snadno přihodí, že tyto všechny záznamy prostě a jednoduše zcela zmizí z tohoto světa. Ke dni 9.11. 2022 se dokončuje úřední výpis zbouraných nemovitostí v oblasti České Dlouhé, a jednoho domu v Moravské Dlouhé, už brzy vznikne pokračující přehled asanovaných nemovitostí i z tohoto katastru. 13.03.2023 jsou doplněny karty nemovitostí v obci Muzlov o údaje ze sčítání obyvatel, které proběhlo 16. února, roku 1921. Údaje jsou ukončeny u budovy Německé školy s číslem popisným 34, na parcele 225/3 a s počtem obyvatel katastru Muzlov 196 obyvatel celkem. Došel jsem k závěru, že všichni moji předchůdci uvádí číslo 251, což je způsobeno tím, že obec Muzlov měla společný obecní úřad s Moravskou Dlouhou a tato obec je k Muzlovu jednoduše ve sčítání obyvatelstvem přičtena, což je špatně. Všechny ostatní domy od čp 35, po čp 41 byly tudíž dostavěny až po roce 1921, proto k těmto nemovitostem nejsou údaje z tohoto roku sčítání obyvatelstva k dispozici.

Pokud má někdo z Vás potřebu se na něco doptat, pište prosím do kontaktního formuláře v sekci ,, Kontakt“.

Související obrázky: